Právo obchodních korporací a obchodní právo (fúze a akvizice)

Našim klientům poskytujeme poradenství ve všech věcech souvisejících s právem obchodních korporací a s obchodními vztahy.

 • zakládání obchodních společností – kompletní servis;
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení apod.), jiné restrukturalizace včetně zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • likvidace obchodních společností včetně účetních a daňových souvislostí;
 • právní prověrky (due diligence) společností, ve kterých má klient v úmyslu nabýt podíl (akcie), aby se vyloučila existence právních rizik souvisejících s akvizicí této obchodní společnosti. Výsledkem právní prověrky je souhrnná zpráva shrnující případná zjištěná rizika, která klientovi umožní vyhodnotit si stav společnosti a zjištění zohlednit při vyjednávání transakce (včetně vyjednávání o ceně);
 • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu včetně transfer pricingu;
 • převod a vklady obchodních závodů a částí závodů (poboček podniků);
 • pravidla compliance a corporate governance, odpovědnost statutárních orgánů;
 • ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání a proti činnosti narušující hospodářskou soutěž (kartely);
 • konání valných hromad, zastupování společníků či akcionářů na valných hromadách, sepis usnesení a zápisů z jednání valných hromad a výročních zpráv;
 • převody podílů (akcií) obchodních společností včetně přípravy, revize a vyjednávání veškeré transakční a související dokumentace;
 • revize a vyjednávání smluv souvisejících s financováním nabytí podílů (akcií) obchodních společností nebo obchodních závodů (úvěrové smlouvy a smlouvy zřizující zajištění úvěru);
 • zápisy společností a změn ve společnostech do obchodního rejstříku, zajištění získání podnikatelských oprávnění;
 • dodržování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže;
 • asistence při každodenním běžném provozu obchodní společnosti (změny statutárních orgánů, úprava společenských smluv, stanov a jiných obdobných vnitřních korporátních předpisů, valné hromady, rozdělení zisku atd.).

Právo nemovitostí a stavební právo

Naše advokátní kancelář Vám poskytne kompletní poradenství v oblasti práva nemovitostí. Zejména jsme připraveni Vám poskytnout právní asistenci při nákupu a prodeji nemovitostí a ve všech záležitostech souvisejících se stavebnictvím a stavebním právem.

 • právní prověrky nemovitostí (due diligence), které má klient v úmyslu nabýt, aby se vyloučila existence právních rizik (spornost vlastnického práva k nemovitostem, práva třetích osob, které omezují nebo vylučují užívání nemovitostí nabyvatelem apod.). Výsledkem této právní prověrky je souhrnná zpráva shrnující případná zjištěná rizika, která klientovi umožní vyhodnotit si situaci a zjištění zohlednit při vyjednávání transakce (včetně vyjednávání o ceně);
 • příprava, revize a vyjednání kupní smlouvy, darovací smlouvy či jiné smlouvy, kterou má být převedeno vlastnické právo k nemovitosti;
 • vypořádání kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy včetně přípravy a vyjednání smlouvy o úschově;
 • revize a vyjednávání smluv souvisejících s financováním nabytí nemovitostí (úvěrová smlouva a smlouvy zřizující zajištění úvěru);
 • zajištění zápisu práv do katastru nemovitostí;
 • příprava, revize a vyjednání dalších smluv souvisejících s nemovitostmi, například smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti, práva stavby, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy atd.;
 • příprava, revize a vyjednání smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba;
 • poradenství v oblasti stavebního práva, tj. zejména právní poradenství při žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a v dalších souvisejících otázkách (opravné prostředky v této oblasti apod.);
 • poradenství při výstavbě projektů bytového, průmyslového či komerčního charakteru;
 • poradenství v oblasti práva bytových družstev a SVJ;
 • poradenství v otázkách restitucí a vyvlastnění;
 • pomoc při uplatnění vad staveb (včetně náhrady škody);
 • řešení sporů spojených s výstavbou (např. sousedské spory);
 • legalizace nepovolených staveb;
 • řešení sporů spojených s hranicemi pozemků.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář se věnuje obhajobě klientů v trestních řízeních. Jsme připraveni převzít obhajobu klientů ve všech fázích trestního řízení a učinit maximum pro to, aby trestní řízení dopadlo pro klienta co nejpříznivěji.

Naše kancelář se zvlášť specializuje na obhajobu osob obviněných z dotačních a daňových podvodů.

Dále přebíráme právní zastoupení poškozeného v trestním řízení a prosazujeme v trestním řízení jeho oprávněné zájmy, tj. zejména zájem na spravedlivém potrestání pachatele a na vymožení náhrady případné škody.

 • obhajoba týkající se všech druhů trestných činů v přípravném řízení i v rámci hlavního líčení, odvolacího řízení, dovolacího řízení, řízení před Ústavním soudem;
 • white-collar crime – obhajoba v hospodářských kauzách a případech ekonomické kriminality – např. dotační, pojišťovací, úvěrové a jiné podvody, praní špinavých peněz, zpronevěra, korupce, daňová trestná činnost, porušení povinnosti při správě cizího majetku apod.;
 • dopravní delikty - obhajoba při spáchání přestupků či trestných činů, zejm. v případě řízení vozidla přes zákaz (maření výkonu úředního rozhodnutí), řízení po požití alkoholického nápoje či drog (ohrožení pod vlivem návykové látky), zadržení řidičského průkazu, ztráta řidičského oprávnění, překročení povolené rychlosti, apod.;
 • zastupování osob poškozených dopravní nehodou (ublížení na zdraví z nedbalosti), zejm. uplatňování náhrady škody na vinících, pojišťovnách atp. a to jak v adhezním řízení trestním, tak v civilním soudním řízení;
 • zajišťování a prosazování odklonů v trestním řízení, zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu;
 • zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení;
 • uplatnění práva na náhradu škody vůči státu, která vznikla nezákonným trestním stíháním, vzetím do vazby a jiným nezákonným postupem orgánů činných v trestním řízení;
 • trestní odpovědnost právnických osob – preventivní příprava právnických osob proti vzniku jejich trestní odpovědnosti jednáním zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob, compliance programy.

Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství v oblasti pracovního práva jak zaměstnancům ve vztahu k zaměstnavateli, tak zaměstnavatelům ve vztahu k zaměstnancům. Pro své klienty řešíme zejména:

 • vznik a změny pracovního poměru, tzn. zejména příprava, revize a vyjednání pracovních smluv, smluv o výkonu funkce atd.;
 • zánik a ukončení pracovního poměru (tj. ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou, hromadné propouštění, vyjednávání s odbory apod.);
 • spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli plynoucí z pracovněprávního vztahu, např. náhrada škody, konkurenční doložky, odstupné, nevyplacená mzda, spory o platnost ukončení pracovního poměru atd.;
 • některé specifické otázky související s epidemií COVID-19 – propouštění zaměstnanců, změny pracovního poměru, překážky v práci (kurzarbeit), homeoffice, karanténa zaměstnanců, čerpání státních subvencí (např. program podpory zaměstnanosti „Antivirus“);
 • běžné každodenní záležitosti související s pracovním poměrem, jako je odměňování zaměstnanců, dovolené, pracovní podmínky zaměstnanců atd.;
 • dodržování předpisů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, nelegální zaměstnávání – švarcsystém a zastřené agenturní zaměstnávání;
 • plány opcí na akcie a jiné zaměstnanecké pobídky a benefity;
 • uvolnění zaměstnanců pro výkon veřejných funkcí;
 • agentury práce;
 • ochranu práv zaměstnance při diskriminaci a obtěžování podle antidiskriminačního zákona;
 • předpisy týkající se pracovní neschopnosti, zdraví a bezpečnosti práce (BOZP);
 • pracovní řády a vnitřní předpisy;
 • ochranu know-how, důvěrných informací a obchodního tajemství, autorské právo ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel;
 • zakládání odborů a jednání s odbory a zástupci zaměstnanců;
 • získávání pracovních povolení a povolení k pobytu pro zahraniční pracovníky;
 • osobní údaje zaměstnanců (GDPR), ochranu soukromí zaměstnanců, ochranu osobnosti zaměstnanců;
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání, včetně jednání s pojišťovnami.

Zbrojní průmysl, obrana a bezpečnost

Poskytujeme právní poradenství významným českým i zahraničním subjektům působícím v oblasti zbrojního, obranného a bezpečnostního průmyslu, jakož i zadavatelům a účastníkům veřejných zakázek (tendrů) v tomto specifickém segmentu trhu.

 • Poradenství klientům – českým i zahraničním výrobcům vojenského matriálu, obchodníkům s vojenským materiálem, obchodním zástupcům, poradcům zahraničních výrobců, konsorciím, zadavatelům veřejných zakázek na dodávky vojenského materiálu;
 • Sjednávání smluv týkajících se dodávek obranného a bezpečnostního materiálu a vybavení, technologií a služeb, spolupráce, systémové integrace a podpory;
 • Podpora klientů při účasti ve veřejných zakázkách (zejména při přípravě nabídek a následné realizaci obchodu) a jejich ochrana před porušováním pravidel při zadávání veřejných zakázek včetně zastupování klientů při vyřizování námitek zadavatelem nebo v řízeních o přezkum úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
 • Jednání s příslušnými ministerstvy a jinými zadavateli;
 • Otázky povolení a licencí k nakládání s vojenským materiálem (export/import/transfer/obchod);
 • Ochrana průmyslových práv, dobrého jména a know-how klientů;
 • Právní posudky a spory týkající se realizace smluvních závazků (pozdní dodání, smluvní pokuty, náhrada škody, odpovědnost subdodavatelů, vady zboží atp.).

Veřejné zakázky

Komplexně radíme našim klientům v oblasti práva veřejných zakázek a to jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky.

 • stanoviska, odborné posudky a analýzy  týkající se zadávání veřejných zakázek;
 • kontrola správnosti postupů zadavatelů i uchazečů;
 • zastupování při vyřizování námitek zadavatelem, v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví;
 • příprava a organizace zadávacích řízení na veřejné zakázky, zejm. vyhotovení zadávací a smluvní dokumentace pro provedení zadávacího/výběrového řízení;
 • komplexní kontroly nabídek;
 • obrana proti porušování pravidel při zadávání veřejných zakázek ze strany zadavatele.

Právo duševního vlastnictví

Podstatná část naší agendy se týká nehmotných statků, jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, autorská díla, know-how a dobré jméno. Úzce spolupracujeme s patentovou kanceláří.

 • přihlašování ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů na národní, evropské i mezinárodní úrovni;
 • oceňování know-how, licencí, průmyslových vzorů, patentů, autorskoprávních děl;
 • smluvní vztahy týkající se práva duševního vlastnictví a licencí (smlouvy o dílo, licenční a podlicenční smlouvy k předmětům autorského práva či průmyslového vlastnictví, smlouvy o převodech nehmotných statků);
 • spory a ochrana proti porušování chráněných nehmotných hodnot (zastupování před orgány veřejné správy a ve sporech vůči rušitelům); 
 • ochrana a vymáhání autorských práv, práv filmových producentů a umělců, tvůrců informačních systémů a databází, včetně on-line prostředí a ochrany doménových jmen;
 • ochrana a vymáhání práv průmyslového vlastnictví (patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a zeměpisných označení) a dalších práv k nehmotným statkům;
 • registrace, obnova a ochrana doménových jmen;
 • vymáhání nároků z porušení práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnických osob;
 • reklamní právo a ochrana proti nekalé soutěži;
 • příprava vnitřních podnikových směrnic na ochranu obchodního tajemství, vynálezů a know-how.

Právo informačních technologií

Naše kancelář poskytuje poradenství v oblasti práva informačních technologií.

 • komplexní právní služby týkající se analýzy, návrhu, implementace, rozvoje a poskytování softwaru včetně komplexní smluvní agendy (smlouva o dílo na vytvoření software, implementační smlouva, licenční smlouva atd.);
 • licencování softwaru a on-line služeb (návrh licenčních smluv, zaměstnanecké licence, licenční audit);
 • IT outsourcing;
 • Internetové právo, právní zajištění e-commerce (provoz a užívání eshopů včetně obchodních a doručovacích podmínek, regulace on-line marketingu) a on-line korporátní služby (SaaS, corporate cloud ad.);
 • právo databází;
 • ochrana osobních údajů (zastupování v řízeních před ÚOOÚ, správa, zpracování a archivace osobních údajů v podnikatelské praxi, řešení incidentů, audit ochrany osobních údajů);
 • vady softwaru a problémy IT projektů;
 • IT litigace (soudní a rozhodčí řízení).

Bankovnictví a financování

Finančním institucím, obchodním společnostem, podnikatelům i soukromým subjektům poskytujeme poradenství v oblasti bankovnictví a financování.

 • právní služby v oblasti akvizičního a projektového financování včetně následných korporátních a úvěrových restrukturalizací;
 • právní posudky a stanoviska související s finančními a úvěrovými transakcemi;
 • právní služby v oblasti pojišťovacího práva a zastupování při jednání s pojišťovnami (včetně soudních sporů);
 • příprava a revize dokumentů souvisejících s financováním, zejména příprava úvěrových smluv (včetně smluv podle LMA standardu) a smluv zřizujících zajištění;
 • příprava a revize smluv souvisejících s hypotečními úvěry;
 • zastupování při jednáních s bankou (včetně poradenství ohledně struktury financování obchodních aktivit klientů);
 • komplexní právní poradenství týkající se spotřebitelských úvěrů.

Daňové a celní právo

V důsledku zvýšené kontrolní aktivity finanční a celní správy, jakož i v důsledku změn právních předpisů v této oblasti (a nejasností v jejich interpretaci) a v souvislosti se zvýšenými nároky na podnikatele a další daňové poplatníky, se na nás v posledních letech obrátilo mnoho klientů, řešících problémy s finančními a celními úřady. Máme navázanou úzkou spolupráci s daňovými poradci, takže tyto kauzy dokážeme řešit na nejvyšší odborné úrovni. Naše kancelář má zkušenosti a specializaci při:

 • zastupování před finančními úřady a orgány celní správy;
 • zastupování a podpoře při sporech se správcem daně (včetně soudních řízení);
 • řešení daňových exekucí a zajišťovacích příkazů;
 • přípravě klienta na kontrolu správce daně, daňový audit;
 • zajištění povinných registrací u místně příslušného správce daně;
 • zpracování žádostí o prominutí penále a úroku z prodlení;
 • zpracování žádostí o prominutí pokuty udělené v souvislosti s kontrolním hlášením;
 • ochraně před nežádoucí nečinností správce daně atd.

Vymáhání a správa pohledávek

Pokud máte pohledávku vůči Vašemu dlužníkovi plynoucí z obchodního nebo jiného vztahu, poskytneme Vám veškerou nutnou asistenci, aby byla Vaše pohledávka rychle a z ekonomického hlediska efektivně vymožena. Klientům poskytujeme poradenství i v exekučním řízení a při realizaci instrumentů zajišťujících splnění pohledávek (zástavní právo, ručení, směnky apod.).

 • vymáhání pohledávek všech druhů;
 • vymáhání pohledávek v zahraničí a z mezinárodních obchodů;
 • prověření majetku dlužníka a zjištění vymahatelnosti pohledávek;
 • předžalobní výzvy k úhradě a mimosoudní vymáhání pohledávek (např. jednání o smírném řešení, dohody o narovnání apod.);
 • zahájení soudních řízení, rozhodčích řízení a dalších řízení, včetně zastupování v těchto řízeních;
 • vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních;
 • vedení exekucí a výkonů rozhodnutí;
 • odkupy pohledávek;
 • pomáháme klientům nastavit jejich interní procesy tak, aby měli možnost snadno vymáhat své pohledávky (tj. aby jim nedělalo problém unést důkazní břemeno, aby byly pohledávky dobře zajištěny, aby bylo vymáhání pohledávek rychlé a levné apod.).

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům poradenství ve všech záležitostech souvisejících s rodinným právem.

 • rozvody manželství (ať se jedná o sporný nebo nesporný rozvod) včetně vypořádání majetku, který je ve společném jmění a otázky péče o děti po rozvodu, úprav styku s nezletilým dítětem;
 • spory rodičů o péči o děti, styk s dětmi a o výživné na děti;
 • vyživovací povinnost k dětem či k rozvedenému nebo nerozvedenému manželovi;
 • příprava a uzavření předmanželských smluv;
 • změny manželského majetkového režimu (zúžení nebo rozšíření společného jmění) a další otázky související s majetkovým právem manželů;
 • dispozice s majetkem nezletilého dítěte;
 • omezení, zbavení a výkon rodičovských práv;
 • exekuční vymáhání výživného a to i v zahraničí;
 • určení či popření otcovství k dítěti;
 • mezinárodní rozvody, péče o dítě, navrácení uneseného dítěte podle Haagské úmluvy;
 • rodinné nadace a trusty.

Insolvenční právo

Klientům poskytujeme kompletní poradenství v oblasti insolvenčního práva.

 • zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení;
 • insolvenční návrhy, návrhy na povolení oddlužení, návrhy na povolení reorganizace, přihlášky pohledávek;
 • poradenství jednatelům a statutárním orgánům v situaci úpadku či hrozícího úpadku;
 • zastupování v incidenčních sporech;
 • dohled nad činností a kontrola insolvenčních správců;
 • poradenství při nabývání majetku z majetkových podstat dlužníků;
 • trestněprávní problematika související s insolvenčním řízením;
 • poradenství ohledně dalších institutů v rámci insolvenčního práva.
zavřít
obrázek v galerii