Naši advokáti publikují v odborných časopisech a na internetových právních serverech.

Knižní publikace

Naše nejvýznamnější knižní publikace:

Civilní proces - Casebook

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími.
Casebook je rozdělen do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí a diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami.

Občanský soudní řád - komentář, 2. vydání

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na změny občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného.
Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj judikatury – například přelomová rozhodnutí Ústavního soudu, která nově vykládají podstatu poučovací povinnosti soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu.

Předběžná opatření v civilním řízení

Publikace Víta Hrnčiříka nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v soudní praxi lze zaznamenat nejednotnost rozhodování a i pro praktikující právníky obtížnou předvídatelnost, zdali bude návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno.
Práce se zabývá základními otázkami „práva předběžných opatření“. Ty analyzuje a přichází s řešením jednotlivých aplikačních a praktických problémů. Inspiruje se jak v historii, tak ve srovnatelných právních řádech (zejména Rakouska a Německa). Jde především o příručku pro právní a soudní praxi.

Občanský soudní řád - komentář

Komentář je praktickým textem zabývajícím se konkrétní aplikací procesních předpisů a postupem soudů. Vít Hrnčiřík je autorem části týkající se rozsudků a usnesení, směnečného platebního rozkazu, platebního rozkazu, evropského a elektronického platebního rozkazu, rozsudku pro uznání a rozsudku pro zmeškání.

Publikace v odborných časopisech

Publikace v odborných časopisech zahrnují:

zavřít
obrázek v galerii