JUDr. Vít Hrnčiřík, LL.M., Ph.D., advokát

 • Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda roku 2006, členem České advokátní komory od roku 2007, advokátem od roku 2010.
 • Ve své praxi působil v advokátní kanceláři zaměřenou na českou a německou klientelu.
 • V zahraničí působil a získal znalosti na universitách v Německu (Bayreuth, Hamburk), Rakousku (Innsbruck) a Irsku (Cork).
 • Poskytuje právní poradenství v českém, německém a anglickém jazyce.

Referenční projekty

Ve své praxi pracoval Vít mimo jiné na následujících významných projektech:

 • poradenství při ochraně průmyslového vzoru v oblasti gastronomie, včetně zabránění jeho výmazu, iniciace celního zásahu a získání peněžního odškodnění za nekalou soutěž a porušení průmyslových práv (obdobně ohledně ochranné známky v oblasti voda-topení-plyn a patentu v oblasti stavebního materiálu);
 • zastupování mezinárodního konsorcia společností ve veřejné zakázce na nákup letadel pro ústavní činitele, zastupování zahraničního výrobce ve veřejné zakázce na nákup těžké vojenské techniky;
 • právní poradenství pro největšího tuzemského dovozce a prodejce v oblasti potravinářství a zemědělství;
 • zastupování americké a české chemicko-technologické a farmaceutické společnosti s ohledem na vývoj léčebných látek, povolení výroby prekurzorů, ochranu informací a průmyslového vlastnictví atd.;
 • právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví pro významnou českou výzkumnou instituci a společnost specializující se na transfer technologií v odvětví chemie a biologie, poradenství vynálezcům v oboru dozimetrie, solární energie atp.;
 • poradenství a zastupování společníků a akcionářů v řízeních o neplatnost usnesení valné hromady společností působících v oblasti realit, zemědělství či výrobního průmyslu (obdobně v poměrech spolku a společenství vlastníků jednotek);
 • poradenství ve sporech týkajících se sporných hranic pozemků, vymezení společných prostor v domě, jakož i věcných břemen a nájemních vztahů pro developerskou společnost a společenství vlastníků jednotek;
 • zproštění obžaloby klientů obviněných např. z ohrožení řízením automobilu pod vlivem alkoholu, výtržnictví, poškození cizí věci, krádeže, porušování povinností při správě cizího majetku, zpronevěry, podvodu a pojistného podvodu, nebezpečného pronásledování a vyhrožování;
 • akvizice a s tím spojené právní a daňové prověrky projektantské a architektonické firmy, stavební společnosti, oděvní společnosti, výrobních společností na hodinky, turbíny, development, informační technologie atd.;
 • prodej podniku švédské společnosti provozující televizní vysílání, dále závodu knihařství, podniku spedice a zasilatelství atp.;
 • získání náhrady škody a odškodnění klienta poškozeného na zdraví nemocničním zařízením nebo při stavebních pracích;
 • ochrana osobnostních práv autorů kritických článků týkajících se veřejných zakázek a nepravdivého znaleckého posudku, ochrana dobré pověsti právnické osoby před nepravdivou internetovou kampaní;
 • zastupování nájemce a zprostředkovatele proti nárokům vznesených obchodním centrem, zejm. na vrácení provize;
 • zastupování ve sporu o neúčinnost převodu nemovitého majetku (v insolvenčním řízení a z důvodu krácení věřitele), zajištění vydání předběžných opatření;
 • vypracování pojistné dokumentace pro lichtenštejnskou pojišťovnu, smluv týkajících se cenných papírů pro rakouskou banku;
 • zastupování ve sporu o odškodnění za nezákonné rozhodnutí ministerstva či nepřiměřený policejní zásah s důsledkem ublížení na zdraví;
 • poradenství společnostem v oblasti automotive např. v rámci vývoje elektromobilů či exportu vozidel do Německa.

Kontakt

 • E-mail: vit.hrncirik@equitylegal.cz
 • Telefon: +420 734 551 413

Mgr. Kryštof Kobeda, advokát

 • Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda roku 2011, členem České advokátní komory od roku 2011, advokátem od roku 2016.
 • V období 2011 - 2016 působil v mezinárodní advokátní kanceláři.
 • Poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Referenční projekty

Ve své praxi pracoval Kryštof Kobeda mimo jiné na následujících nejvýznamnějších projektech:

 • poradenství při prodeji světoznámého a tradičního podniku působícího v oblasti výroby a zpracování oceli;
 • zastupování společnosti provozující obchodní centra v České republice v soudních a arbitrážních sporech s nájemci;
 • poradenství mezinárodní přepravní společnosti při její každodenní obchodní činnosti a její zastupování v soudních sporech a správních řízeních;
 • poradenství významné mezinárodní společnosti působící v oblasti počítačového softwaru a hardwaru při její každodenní obchodní činnosti;
 • poradenství mezinárodní developerské společnosti při akvizici, developmentu a prodeji developerských projektů (obytné, kancelářské a skladovací budovy);
 • poradenství čínskému investorovi při akvizici obchodního centra;
 • zastupování holandského investora působícího v oblasti developmentu nemovitostních projektů v soudních sporech s bývalými obchodními partnery v České republice;
 • poradenství zahraničnímu investorovi při akvizici rozsáhlého portfolia retailových objektů v České republice a velké kancelářské budovy v Praze včetně právní prověrky nabývaných nemovitostí a vyjednávání refinancování;
 • zastupování bývalého fotbalového reprezentanta v soudním sporu s prvoligovým klubem o odměnu za sportovní činnost;
 • dlouhodobé poradenství významné české společnosti podnikající v oblasti stavebnictví, facility managementu a dalších služeb – pracovní právo, smluvní agenda, soudní spory apod.;
 • dlouhodobé poradenství významné české společnosti obchodující s vojenským materiálem – příprava, vyjednávání a realizace smluvních vztahů s obchodními partnery, poradenství ve veřejných zakázkách atd.;
 • poradenství zahraničnímu výrobci zbraňových systémů v jednom z historicky největších tendrů pořádaných Ministerstvem obrany ČR;
 • poradenství developerovi při realizaci projektu výstavby bytového domu – akvizice projektu (včetně bankovního financování), uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, úspěšné vyřešení sporu s dodavatelem stavby, kompletní právní zajištění prodeje bytů klientům (příprava vzorové smluvní dokumentace, vyjednávání smluvní dokumentace s jednotlivými klienty, provedení úschov kupních cen);
 • úspěšná obhajoba řady klientů v trestním řízení – dotační podvody s výši škody v řádech desítek milionů korun, hospodářská trestná činnost, násilná trestná činnost (vražda) apod.;
 • poradenství mnoha klientům v oblasti rodinného práva a manželského majetkového práva – rozvody, soudní spory o svěření dětí do péče, výživné, rozdělení společného jmění manželů;
 • poradenství významnému výrobci potravin při restrukturalizaci jeho závodu;
 • poradenství desítkám klientů při akvizících a prodejích společností / závodů, což zahrnuje právní prověrky (due diligence), příprava a vyjednávání transakční dokumentace, vyjednávání s financujícími bankami, revize a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace;
 • zastupování řady klientů v různorodých civilních soudních sporech.

Kontakt

 • E-mail: krystof.kobeda@equitylegal.cz
 • Telefon: +420 732 230 529

Mgr. Filip Šimák, Ph.D. LL.M. advokát

 • Promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy s titulem Ph.D. v oboru Teoretické právní vědy se zaměřením na právo životního prostředí a stavební právo v roce 2019, na University of Oregon School of law s titulem LL.M. v oboru Environmental and Natural Resources Law v roce 2016 a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity s titulem Mgr. v oboru Právo a právní věda v roce 2013.
 • Je členem České advokátní komory od roku 2013, American Bar Association od roku 2015 a Oregon Bar Association 2015-2017.
 • Ve své praxi působil v mezinárodních advokátních kancelářích v České republice zaměřené na česky, anglicky a německy hovořící klientelu, pracoval v americké advokátní kanceláři a jako externí právní poradce města Springfield v Oregonu, působil také jako konzultant pro právo životního prostředí Evropské Unie v turecké Ankaře.
 • Studoval na zahraničních univerzitách ve Velké Británii (Oxfordská univerzita), Norsku (Oslo), Německu (Hamburk), Rakousku (Vídeň), USA (Starkville, Mississippi a Eugene, Oregon) a Litvě (Vilnius).
 • Poskytuje právní poradenství ve všech oborech se specializací na právo životního prostředí, správní právo, územní plánování a stavební právo v českém, anglickém a německém jazyce.
 • Je aktivní v mezinárodní profesní a akademické spolupráci.

Referenční projekty

 • Stavební právo – příprava podkladů pro stavby, zastupování v územním a stavebním řízení, sousedská práva ve vztahu k pozemku a stavbám, development – zelené a nízkoenergetické stavby, alternativní formy bydlení (např. tiny houses);
 • Právo životního prostředí – Environmental Due Dilligence, IPPC, zelené investice a fondy Evropské Unie, obnovitelné zdroje energií, ochrana ovzduší, půdy a vod, rekultivace brownfieldů, ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin, environmentální standardy v územním plánování a stavebnictví;
 • Občanské a obchodní právo – vypracování smluv a jejich změn, právní vztahy k nemovitostem, mezinárodní spolupráce a obchod, udržitelná mobilita;
 • Litigace – vedení sporů a vyjednávání před soudy i správními orgány;
 • Korporátní právo – zakládání a změny společností v České republice a v zahraničí (Německo, USA, Ukrajina), vztahy mezi orgány společnosti a odpovědnost vůči třetím osobám;
 • Právo duševního vlastnictví – registrace patentů a ochranných známek, ochrana zapsaných práv;
 • Rodinné právo – SJM a úprava majetkových vztahů před a během manželství, rozvodová agenda, výživné pro manžele i děti;
 • Insolvenční právo – zastupování klientů ve věci oddlužení včetně osobních bankrotů, zastupování věřitelů, incidenční spory;
 • Pracovní právo – pracovněprávní spory, odměňování a pracovní podmínky zaměstnanců, řešení případů jednatelů v pracovním poměru;
 • Pojišťovnické právo – zastupování klientů pojišťoven v případech pojistného plnění;
 • Spolkové právo – obrana člena spolku před vyloučením, registrace spolku, tvorba stanov a spolková agenda obecně, vztahy spolku a třetích stran, obrana členů před neoprávněným vyloučením;
 • komplexní právní servis při organizování hudebního festivalu, podpora start-upů a neformálních občanských iniciativ.

Kontakt

 • E-mail: filip.simak@equitylegal.cz
 • Telefon: +420 724 174 521

Stephan Vodicka, specialista na německou klientelu a člen týmu German desk v Praze

 • Stephan studoval na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově (absolvoval 2004) a Karlově univerzitě v Praze (studium orientované na mezinárodní vztahy, 2001-2003).
 • Aktuálně působí v Praze v týmu kanceláře orientovaném na německy mluvící klientelu a české subjekty v obchodním nebo privátním kontaktu s německými, rakouskými či švýcarskými firmami, úřady a občany.
 • Stephan je rodilý mluvčí českého a německého jazyka. Složené má i oficiální státní zkoušky jako překladatel a tlumočník německého a českého jazyka.

Referenční projekty

 • komunikace a správa obchodních vztahů mezi německými a českými firmami, jakož i jejich zahraničními pobočkami, včetně velkých průmyslových podniků (ExxonMobil apod.);
 • privátní poradenství v česko-německo-rakouských vztazích s přesahem do dalších zemí;
 • správa a vymáhání pohledávek věřitelů včetně bankovních a pojišťovacích institucí;
 • dlouholeté zkušenosti s Business Support Center zahraničních společností v ČR;
 • poradenství a support v rámci generální praxe kanceláře – převody nemovitostí, zakládání společností, vymáhání pohledávek, pracovní a rodinná problematika, veřejné zakázky atd.;
 • autorsky činný na publikacích týkajících se politického a státního systému ČR, jakož i svobody slova a novinářství v ČR;
 • synchronní tlumočení řady obchodních jednání včetně právní problematiky.

Kontakt

 • E-mail: kancelar@equitylegal.cz

Arkadiusz Brach, advokát a specialista na polské právo

 • absolvent právnické fakulty ve Varšavě

Referenční projekty

 • založení a registrace obchodních společností v Polsku;
 • revize a příprava smluv podle polského práva;
 • zpracování přípravných a jiných soudních řízení, zastupování klientů před správními orgány;
 • pomoc při přípravě zadávací dokumentace polským zadavatelům veřejných zakázek;
 • zastupování klientů u soudů, správních orgánů a rovněž v případech před orgány činnými v trestním řízení v Polsku;
 • vymáhání pohledávek v Polsku;
 • nároky na náhradu škody v soudním řízení, stejně jako zastoupení poškozených ve vztazích s pojišťovnami, zejména dopravní nehody, pracovní úrazy, pojistné smlouvy, lékařské zákroky.

Kontakt

 • E-mail: kancelar@equitylegal.cz

M.A. Mark Opanasiuk, LL.M., advokát a specialista na ukrajinské právo

 • Promoval s titulem LL.M. na Právnické fakultě Univerzity v Arkansasu ve Spojených státech amerických a Univerzitě národního práva Jaroslava Moudrého (Natsional'nyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho) na Ukrajině.
 • Promoval s titulem M.A. v oboru překladatelství na The Open University na Ukrajině.
 • Poskytuje právní poradenství v anglickém, německém, ruském, ukrajinském a polském jazyce.

Referenční projekty

 • poradenství při zakládání společností (dceřiných firem, poboček) na Ukrajině;
 • Due Diligence dle ukrajinského práva, analýza právních rizik obchodních partnerů na Ukrajině;
 • právní podpora v záležitostech imigračního práva na Ukrajině, vyřizování pracovních povolení a povolení k pobytu na Ukrajině;
 • právní podpora při investování na Ukrajině (akvizice obchodních společností a nemovitostí);
 • komplexní služby týkající se licencí a povolení pro podnikání na Ukrajině;
 • zastupování klientů před orgány veřejné správy a dalšími subjekty na Ukrajině;
 • poradenství ve věcech obchodního práva, práva společností, pracovního práva a daňového práva na Ukrajině;
 • právní podpora pro IT společnosti a startupy na Ukrajině.

Kontakt

 • E-mail: kancelar@equitylegal.cz

Mgr. Petr Vít, právní a účetní poradce

 • absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
 • specialista na právo neziskových organizací, problematiku finančního řízení, účetnictví a daní.

Referenční projekty

 • zakládání trustových a off-shorových struktur, spolků, nadací, včetně jejich přeměn;
 • zakládání, fúze a přeměny společností, včetně zakládání holdingových struktur;
 • finanční, daňové a právní poradenství;
 • právník, lektor a konzultant pro Nadaci Neziskovky.cz a Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR;
 • tvorba nové legislativy v oblasti neziskových organizací;
 • stálé poradenství prvoligovému fotbalovému klubu.

Kontakt

 • E-mail: kancelar@equitylegal.cz

Mgr. Táňa Olivová, advokátka

 • Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda roku 2007, členkou České advokátní komory od roku 2007, advokátkou od roku 2011.
 • Studovala na zahraniční univerzitě v Nijmegenu (Nizozemí).
 • Poskytuje právní poradenství v českém jazyce.

Referenční projekty

Ve své praxi pracovala Táňa Olivová mimo jiné na následujících významných projektech:

 • vypracování smluvní dokumentace k nemovitostním, rezidenčním i obchodním projektům, jakož komplexní právní péče o právní vztahy klientů k jejich nemovitostem;
 • zakládání a změny společností, zejm. start-upů, včetně souvisejícího poradenství začínajícím podnikatelům, vytváření holdingových struktur a skupin společností;
 • zastupování klientů v případech řešení problematických a konfliktních vztahů mezi orgány společnosti, akcionáři, včetně řešení žalob na náhradu škod z odpovědnost jednatelů a členů představenstva vůči třetím osobám;
 • vedení sporů a vyjednávání před soudy i správními orgány, zastupování ve sporech o neoprávněný odběr energií;
 • poradenství a zastupování při vymáhání pohledávek v řádu desítek až stovek milionů korun, včetně zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a přidružených incidenčních sporech;
 • poradenství a zastupování v insolvenčním řízení v rámci oddlužení, a to i podnikatelských subjektů;
 • poradenství factoringové společnosti při její každodenní obchodní činnosti a její zastupování v soudních sporech;
 • poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, v oblasti práva veřejných zakázek;
 • poradenství v rozsáhlých kauzách v oblasti rodinného práva – zejm. bojů o majetek bývalých manželů zahrnující nemovitosti, podíly ve společnostech, podniky fyzických osob, ochranné známky, autorská díla atp., včetně rozvodové agendy a souvisejícího poradenství v oblasti péče a výživy dětí, jakož i dědických řízení.

Kontakt

 • E-mail: tana.olivova@equitylegal.cz
 • Telefon: +420 603 516 887

Ing. Tomáš Krůl, daňový poradce

 • absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • specialista na daně a daňové řízení

Referenční projekty

 • zastupování před finančními úřady na základě plné moci;
 • zastupování a podpora ve sporech se správcem daně;
 • řešení daňových exekucí a zajišťovacích příkazů;
 • příprava klienta na kontrolu správce daně, daňový audit;
 • zajištění povinných registrací u místně příslušného správce daně;
 • zpracování žádostí o prominutí penále a úroku z prodlení;
 • zpracování žádostí o prominutí pokuty udělené v souvislosti s kontrolním hlášením;
 • ochrana před nečinností správce daně atd.

Kontakt

 • E-mail: kancelar@equitylegal.cz

Lenka Kaňovská, poradce v oblasti daní, účetnictví, bezpečnosti a insolvence

 • Absolvovala sociálně právní akademii se zaměřením na ochranu osob a majetku.

Referenční projekty

 • vedení účetnictví fyzických a právnických osob;
 • insolvenční řízení – vedení kompletní agendy oddlužení i konkursů pro insolvenční správce.

Kontakt

 • E-mail: lenka.kanovska@equitylegal.cz
 • Telefon: +420 603 347 141

zavřít
obrázek v galerii